# خامنه_ای_و_شرط_نوروز_بودن_اول_فروردین_برای_انسان