پیامک 4

@@ خوشا کسی که سخت مشغول است _ به فکر خدمت است و محبوب است

       اگر که احمدی نژاد هم ستادی نزند _ دل شکسته من، ستاد محمود است

@@ نابودی دشمنان احمد صلوات _ پیروزی احمدی مجدد، صلوات

       یک بار دگر به کوری چشم حسود _ بر احمد و محمود و محمد صلوات

@@ ما همه با هم، یا علی مدد _ رأیمان بر رأی، یا علی مدد

       احمدی یاره، جان به کف داره _ ما همه یارش، یا علی مدد

@@ شمشیر ز رو بسته جهاد آمده اند _ انگار به جنگ عدل و داد آمده اند

       اینان هدف از قیامشان رهبر ماست _ با حمله به احمدی نژاد آمده اند

@@ احمدی نژاد؛ مرد عمل _ پیروز دور اول

@@ رو کهکشون نوشته _ احمدی نژادو عشقه

@@...

/ 2 نظر / 9 بازدید

توضيح عكس : هاي هيتلر

رسول

احمدی سربلند کن مهدی در انتظارته سربلند کن سربازی مثله من داری سربلند کن قلبم از تو جاری شده اگر دشمن خونه وارد شده اما سرداری مثله تو علم شده