پیامک 23
ساعت ۳:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

@@ آنکه او دارد نشانی از نژاد احمدی

       او بباشد حامی حزب نژاد احمدی

                                                               هر که باشد در زمانه شیعۀ امر علی

                                                               هی نگیرد خرده بیخود از این نژاد احمدی

   گر بجویی تو صراطی در خم این کوچه ها

   می دهد خلقش نشانی از نژاد احمدی

                                                                دولت عدل است و باشد در پناه عادلی

                                                                دل به مهدی می سپارد این نژاد احمدی

   در دل هر سوره ای باشد ز حبّش آیه ای

    شأن محمودی بنازد بر نژاد احمدی