پیامک 71
ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ٦ خرداد ۱۳۸۸ : توسط :

 تبلیغات انتخاباتی در سطح شهر

                          آمار دولت ها            آمار دولت نهم                  میزان افزایش

                        (قبـل دولت نهـم)     (دکتر احمدی نژاد)              (مقایسه)

»» میانگین تورم:   1/20درصد              52 /16درصد             59/3درصد کاهش

»» منبع: اداره کل اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری.