پیامک 4
ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ : توسط :

@@ خوشا کسی که سخت مشغول است _ به فکر خدمت است و محبوب است

       اگر که احمدی نژاد هم ستادی نزند _ دل شکسته من، ستاد محمود است

@@ نابودی دشمنان احمد صلوات _ پیروزی احمدی مجدد، صلوات

       یک بار دگر به کوری چشم حسود _ بر احمد و محمود و محمد صلوات

@@ ما همه با هم، یا علی مدد _ رأیمان بر رأی، یا علی مدد

       احمدی یاره، جان به کف داره _ ما همه یارش، یا علی مدد

@@ شمشیر ز رو بسته جهاد آمده اند _ انگار به جنگ عدل و داد آمده اند

       اینان هدف از قیامشان رهبر ماست _ با حمله به احمدی نژاد آمده اند

@@ احمدی نژاد؛ مرد عمل _ پیروز دور اول

@@ رو کهکشون نوشته _ احمدی نژادو عشقه

@@...